UBYTOVACIE PODMIENKY

 1. Ubytovaní hostia /klienti/ sú povinný dodržať čas príchodu a odchodu, pokiaľ nie je so správcom dohodnuté inak. V deň príchodu od 15:00 do 17:00 hod, v deň odchodu do 10:00hod. V prípade, že klient túto podmienku nedodrží, správca je oprávnený účtovať pobyt aj za nasledujúci deň. Pri nástupe na ubytovanie vyplní klient ubytovací formulár. Správca podľa vyplnených údajov zaeviduje klienta do domovej knihy.
 2. Za ubytovanie a služby s ním spojené je klient povinný zaplatiť dohodnutú cenu pred začiatkom pobytu.
 3. Pri príchode a odovzdávaní chalupy zaeviduje správca v prítomnosti klienta stav elektromera a palivového dreva. Na základe odpočtu pri skončení pobytu bude spotrebovaná energia vyučtová. Klient uhradí doplatok v hotovosti k rukám správcu na základe vystaveného príjmového dokladu.V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě, provozovatel neodpovídá.
 4. Pri príchode klient správcovi uhradí kauciu vo výške 180 €. Účelom kaucie je zabezpečiť úhradu škody, ktorá vznikne poškodením prenajatého objektu a jeho vybavenia v prípade porušenia ubytovacieho poriadku. Pri odovzdávaní objektu bez poškodenia sa kaucia v deň ukončenia pobytu vráti klientovi v plnej výške.
 5. V cene pobytu nie je zahrnuté poistenie. Za úrazy a za poškodenie alebo odcudzenie majetku a zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví a majetku tretej osobe prenajímateľ nezodpovedá
 6. V cene týždenného pobytu je zahrnutá posteľná bielizeň a uteráky. Pri kratších termínoch sú posteľná bielizeň a uteráky spoplatnené, viď. Cenník.
 7. Pri nástupe sa klient presvedčí, či je objekt v poriadku. V prípade závad, ihneď upovedomí majiteľa objektu.
 8. Správca je povinný odovzdať klientovi priestory vyhradené k ubytovaniu v stave spôsobilok k riadnemu užívaniu.
 9. Správca je povinný poučiť klienta o používaní elektrických spotrebičov / vírivky, sauny, elektrického kotla, sklokeramickej dostky atď.
 10. Klient je zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí on alebo osoby v jeho doprovode majiteľovi objektu, a jeho povinnosťou je tieto škody v plnom rozsahu uhradiť.
 11. Klient má právo užívať iba ubytovacie priestory a príslušenstvo, ktoré mu boli k ubytovaniu vyhradené. V týchto priestoroch nesmie klient bez súhlasu užívateľa vykonávať žiadne zmeny. Parkovanie vozidiel je zaistené v objekte a je bezplatné.
 12. Klient je povinný udržiavať v celom objekte poriadok, vrátane terás a v zimnom období vlastnými silami zabezpečovať odpratávanie snehu. Majiteľ objektu nenesie zodpovednosť za úrazy či škodu na majetku spôsobenú nedostatočným odprataním snehu okolo objektu alebo pádom snehu zo strechy.
 13. Klient je povinný dodržiavať zákaz používania tabakových výrobkov vo vnútri objektu, mimo vyhradených miest.